Tổ chức on tap thi THPT Quốc gia năm 2017

Thvc hien Cong van s6 322/BGDDT-GDTrH ngay 07/2/2017 dm BO Gido dvcva Dao tao ve,viec to chirc day hgc trong h9c kS7 II va On tap thi THPT Quoc gia nam2017

Số kí hiệu 356 /SGDDT-GDTrH
Ngày ban hành 15/02/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/02/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản của cấp trên
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

nham tiep tic thtrc hien tot nhang nhiem vv chit yeu va giai phap ca ban dugc neu tai Chi thi so 3031/CT-BGDDT dm BO truOng ve nhiem vi chit yeu nam hgc 2016- 2017; a chuAn bi tich cvc cho kS,thi THPT quo'c gia am 2017, So Gido dvc va Dao tao htrang don cac truing có cap trung hoc ph6 thong (THPT) (sau day ggi chung la cac don vi) trial khai on tap thi THPT quoc gia nam 2017 nhu sau:

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở GD&ĐT"

Các văn bản cùng người ký "Khác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây