STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1Số: 30/BC-CĐTHPTMD04/08/2017Đại hội Công đoàn trường THPT Mông Dương lần thứ VII, nhiệm kì (2017-2022) diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
21294/SNV-CCVC05/07/2017Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với hợp đồng lao động hiện đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
31619/SGD&ĐT - GDCN&GDTX26/06/2017Ngày 15/5/2017 Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh nhận được thông báo số 101/TB-DBDHDTSS
480/KH-THPTMD11/05/2017Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Thí sinh tốt nghiêp̣ lớp 9 trên điạ bàn phân vùng TS: tổng số 267 thí sinh
5KH3819/03/2017Thực hiện công văn số 650/KH-SGD&ĐT ngày 16/03/2017 của Sở Giáo dục

và Đào tạo Quảng Ninh về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PBGDPL) năm 2017, trƣờng THPT Mông Dương
6356 /SGDDT-GDTrH15/02/2017Thvc hien Cong van s6 322/BGDDT-GDTrH ngay 07/2/2017 dm BO Gido dvcva Dao tao ve,viec to chirc day hgc trong h9c kS7 II va On tap thi THPT Quoc gia nam2017
704/2017/TT-BGDĐT24/01/2017BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
8Số: 05/2017/TT-BGDĐT24/01/2017Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
945/2016/QĐ-TTg18/10/2016Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
10GA /QĐ-THPTMD05/09/2016VBPQ
11130 /TB-THPTMD04/08/2016Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016
12131/VB-THPTMD04/08/2016Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,
năm học 2016 -2017
13132 /TB-THPTMD04/08/2016Công khai thông tin về chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục THPT năm học 2015-2016
14129/TB-THPTMD04/08/2016Cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Mông Dương
Năm học 2016 – 2017
1537/QĐ-THPTMD31/07/2016QĐ về RLH và thi lại2016
16TT 58/2011/TT-BGDĐT11/12/2011Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
17Luật viên chức 201028/02/2010Xem thêm trong file đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây